Χωροταξικές και Πολεοδομικές Μελέτες
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Στατικές Μελέτες
Υδραυλικές Μελέτες
Συγκοινωνιακές Μελέτες
Τοπογραφικά - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Ηλεκτρο-μηχανολογικές Μελέτες
Γραφείο Δοξιάδη
Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.